Skip to main content

Jsme zasvěcené Bohu

Zasvěcení

Slibem čistoty, chudoby a poslušnosti, který skládáme po období přípravy, odpovídáme na Boží lásku a chceme svůj život dávat zcela k dispozici Bohu a bližním.

Jako Panna Maria

Vzorem života zasvěceného ve světě je pro nás Panna Maria. S vírou přijala tajemství Krista do svého každodenního života, a tak prožívala své zasvěcení Bohu, aniž by se navenek lišila od žen své doby.

Slib čistoty

Slibem čistoty se zříkáme manželství a odevzdáváme celé své srdce Kristu. S ním a v něm se učíme nezištně milovat a pohotověji sloužit všem, ke kterým nás Pán posílá. Podle vzoru Dona Boska chceme přijímat všechny lidi s laskavostí, snažíme se utvářet kolem sebe rodinné ovzduší a přátelské vztahy.

Slib chudoby

Slibem chudoby následujeme Krista, který se z lásky k lidem rozdělil o všechno (srov. 2 Kor 8,9). Chceme ukázat, že je možné žít uprostřed věcí a majetku, ale v duchu vzájemného sdílení a solidarity. Jsme si vědomy toho, že všechno patří Pánu a všechno je třeba dát do jeho služeb.

Salesiánský duch nám pomáhá prožívat chudobu radostně, s důvěrou v Boží prozřetelnost, pracovat s láskou a nasazením, kompetentně, svědomitě, iniciativně a nebát se obětí.

Slib poslušnosti

Slibem poslušnosti odevzdáváme Bohu svou vůli jako dar lásky. Nezříkáme se tím vlastní odpovědnosti, ale naopak: přijímáme odpovědnost za konkrétní situace svého života, které se snažíme vidět ve světle evangelia a v souladu s tím se i rozhodovat. Jde nám přitom o dobro a spásu všech. Oporou a posilou při hledání Boží vůle a ve snaze o věrnost v povolání je nám společenství Institutu.

Poslušnost a autoritu v salesiánském stylu prožíváme v rodinném duchu, ve vzájemné důvěře a úctě.